1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a Ing. Jana Blahová, IČO 42298628, zapísaná v OR vedenom Okresným úradom Galanta, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2022/016526-2, DIČ: 1086988100 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.lastriga.eu (ďalej len „systém“).

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.lastriga.eu medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
Za nezáväznú objednávku sa považuje iba objednávka, ktorá bola „stornovaná“ ( zrušená ) na základe telefonickej alebo e-mailovej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

2.5 Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.5.1
Kupujúci je povinný:
    a.prevziať objednaný tovar,
    b.zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
    c.prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
Predávajúci je povinný:
    a.dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
    b.spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
  2. 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
  3. 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Storno objednávky je možné vykonať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii „Kontakt“ a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
Formulár pre odstúpenie od zmluvy/výmenu tovaru nájdete na stránke Reklamamačné podmienky.

5. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

5.1 Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 2 bod 2.5.1 písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

5.2 Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

5.3 Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

6. Cenové podmienky

6.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

6.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 7

6.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

7. Poštovné a balné

7.1 www.lastriga.eu si balné neúčtuje.

7.2 Ceny poštovného sú nasledovné:
– Packeta – 3,00 EUR
– doručenie Slovenskou poštou: 3,00 EUR
platba na dobierku – 1,50 EUR

7.3 Pri osobnom odbere v showroome sa poštovné neúčtuje.

7.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

8. Podmienky a možnosť platby za tovar

8.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti uvedené v mailovej notifikácií a v záložke „Kontakt“
Platba bankovým prevodom – bez poplatku.

8.2 Platobnou kartou vopred, prostredníctvom platobnej brány Besteron – bez poplatku.

8.3 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte + 1,50 EUR dobierka.

8.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

9. Dodacie podmienky

9.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Tovar ktorý je dostupný „skladom“ spravidla expedujeme do 24 hodín.
Tovar za ktorý je suma uhradená prevodom na bankový účet expedujeme až po prijatí platby na náš bankový účet.

9.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom prípadne telefonicky.

9.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti Packeta na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru ktorá zároveň slúži ako doklad pri prípadnej reklamácii tovaru.

9.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na adrese nášho showroomu.

9.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

9.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.